คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางบุบผา ธาดาเจตสมบัติ
หัวหน้าระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสุพรรณี บุญถาวร
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววรัญญา ทองสุกมาก
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย