ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
     โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ เดิมชื่อโรงเรียนอารีย์วิทยา ตั้งอยู่ที่ตลาดป่าโมก โดยมี นางอารีย์  สังขนันท์ เป็นผู้ขอรับใบอนุญาต จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  2503 เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 4  ในขณะนั้นมีจำนวนนักเรียนประมาณ 35 คน และครูที่ทำการสอน 3 คน
     พ.ศ. 2504 นางอารีย์  สังขนันท์ ได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับ นายสนั่น นอบน้อม เป็นผู้ดำเนินกิจการและในปีนี้ได้ขออนุญาตเปิดรับนักเรียน  ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 7 มีนักเรียนประมาณ 118 คน ครูที่ทำการสอน 10 คน และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2505  โรงเรียนได้ขออนุญาต    ขยายการรับนักเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3             
     พ.ศ. 2513 นายสนั่น นอบน้อม ได้โอนกิจการโรงเรียนถวายให้กับวัดโบสถ์วรดิตถ์ซึ่งมีพระครูปาโมกข์คณารักษ์ (พระบุญศรี  สิริทตฺโต) เป็นผู้ลงนามรับมอบแทนวัดโบสถ์วรดิตถ์
     พ.ศ.  2529   พระปาโมกข์มุนี (พระบุญศรี  สิริทตฺโต)  ผู้รับใบอนุญาต ถึงการมรณภาพ ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็นพระครูวุฒิธรรมาทร  และได้รับอนุญาตให้ขยายการ  เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     วันที่ 3 มิถุนายน 2529  โรงเรียนได้รับการพิจารณาอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนให้เป็น โรงเรียนประเภทโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา
     พ.ศ. 2562 พระครูวุฒิธรรมาทร (พระอาบ สุวุฒฺโฑ) ผู้รับใบอนุญาต ถึงการมรณภาพ ได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาตเป็น พระครูสมุห์เดือน ปุญฺญจาโร, ดร.