สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

เครื่องหมาย  ดอกบัวสี่เหล่าและดอกบัวบานรับแสงอรุณจากท้องฟ้า หมายถึง  นักเรียนมมีหลายระดับ  แต่เมื่อได้รับการศึกษาจากแหล่งวิทยาอันประเสริฐทำให้เกิด  แสงสว่างแห่งปัญญา