คณะผู้บริหาร

พระครูสมุห์เดือน ปุญฺญจาโร, ดร.
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

วีรยุทธ วงษ์เขียว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : w.weerayuth@gmail.com

นางอัจฉรา ผ่องกาย
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอุไร ผ่อนผัน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางปราณี ดวงศิริ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสุนันทา ชุ่มชื่น
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

นายจรัญ ใหญ่โต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล