ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์

รับสมัคร นักเรียน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 

ระเบียบการรับสมัครและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัครนักเรียนชาย-หญิง  ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

ชั้น ม.4 เปิดสาย วิทย์ - คณิต

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ธุรกิจค้าปลีก

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียนและมอบตัวนักเรียน

  1. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  2. สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ
  5. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ
  6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าชื่อ-สกุลในทะเบียนบ้านไม่ตรงกับสูติบัตร)
  7. ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)

 

  1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายงบประมาณ  โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์
  2. โทรศัพท์ 086-1262873 (ครูอุไร)
โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2564,00:00   อ่าน 676 ครั้ง